ไทย – ลาว ร่วมมือ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้จัดการน้ำ

12 กันยายน 2555 ดร.รอยล  จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทย และ Mr. Soumana Choulamany อธิบดีกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการวิจัยและพัฒนาร่วม เรื่องการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ” ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ 

1) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และ 2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการน้ำ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป.ลาว

ส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการนี้ จะส่งผลให้ประเทศไทย และ สปป.ลาว ได้รับประโยชน์ในการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศเชิงพื้นที่ได้แม่นยำขึ้น ซึ่งเกิดจาก สสนก. ได้ติดตั้ง สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อติดตามปริมาณน้ำและสภาพภูมิอากาศ ในลุ่มน้ำสำคัญของ สปป.ลาว

สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เป็นเทคโนโลยีที่ สสนก. ได้พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ ความชื้น และส่งข้อมูลผ่านระบบ GPRS นำไปสู่ระบบแสดงรายงานผลข้อมูลปัจจุบัน ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และการคาดการณ์สภาพอากาศล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ www.thaiwater.net ปัจจุบัน สสนก. ได้ติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ มากกว่า 600 สถานี ในทุกภาคของประเทศไทย 

ต่อจากนี้ สสนก. จะร่วมถ่ายทอดตัวอย่างความสำเร็จของการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ที่ สสนก. มีตัวอย่างความสำเร็จ มากกว่า 36 ตัวอย่าง จาก 25 ชุมชน ตามสภาพพื้นที่ต่างๆ ที่ สปป.ลาว จะได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคม ซึ่งทั้ง 25 ชุมชน ล้วนนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการน้ำชุมชน และเกิดผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

news 12092012  news 12092012

 

news 12092012  news 12092012

 

Fact Sheet

1. จากการประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติเห็นชอบมอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ National Authority of Science and Technology of Lao PDR (ปัจจุบันปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สปป.ลาว Ministry of Science and Technology of Lao PDR) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากทั้งสองประเทศ เพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ระหว่างประเทศไทยและ สปป. ลาว ตามข้อริเริ่มกระบี่ของอาเซียน (ASEAN Krabi Initiative) 

2. การดำเนินงาน วทน. ด้านการบริหารทรัพยากรน้ำ สวทน. ได้มอบหมายให้ สสนก. เป็นหน่วยงานหารือร่วมกับอธิบดีกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป. ลาว  และ เมื่อวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2555 สสนก. ได้ประชุมหารือร่วมกับกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป. และเห็นชอบร่วมกันให้เริ่มดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินโครงการร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

3. สสนก. ได้ร่วมกับกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป. ลาว ติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน 5 สถานี ได้แก่

ปากแม่น้ำงึม (Nam Ngum) (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 

ปากแม่น้ำอู (Nam Ou)

ปากน้ำกระดิ่ง (Nam Kading)

ปากแม่น้ำเซบั้งไฟ (Xe Bangfai)

เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว (Bokeo)

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

น.ส.อรรถณัษฐ  คูรัตน์ 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 0 2642 7140 ต่อ 611/ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.